Xóᴛ ᴛʜươɴɢ cụ già 90 tuổi nằm ᴄᴏ ǫᴜắᴘ trong ᴍảɴʜ ᴄʜɪếᴜ ʀáᴄʜ

C̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ù̼ ̼l̼ò̼a̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼o̼ ̼r̼o̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼…