Mặc cho cô giáo gào khóc van xin 5 học sinh vẫn thay nhau khống chế hĭếp dâм cô với nhiều tư thế quái đản để thỏa mãn thú tính.

Cả 5 con “̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼  Đều ở bản Suối Bon, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ lớn nhất 16 tuổi, nhỏ nhất 15 tuổi.

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼6̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼o̼ó̼n̼g̼ ̼L̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼5̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼-̼ ̼1̼6̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼.̼

5̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼-̼ ̼1̼6̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼B̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼.̼

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼.

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ẹ̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ẹ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼-̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ẹ̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼)̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼“̼X̼ã̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼à̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼o̼ ̼v̼ẽ̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼q̼u̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼o̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼2̼2̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼-̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼4̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼-̼ ̼Đ̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼“̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼d̼ì̼.̼”̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼ể̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼D̼u̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼-̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼á̼o̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼”̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼.̼

Nguồn:https://cafehomnay.com/c%cc%bco%cc%bc-%cc%bcg%cc%bci%cc%bca%cc%bco%cc%bc-%cc%bcb%cc%bci%cc%bc-%cc%bc5%cc%bc-%cc%bcn%cc%bca%cc%bcm%cc%bc-%cc%bch%cc%bco%cc%bcc%cc%bc-%cc%bcs%cc%bci%cc%bcn%cc%bch%cc%bc-%cc%bcl%cc%bco%cc%bcp/

Xem thêm: Bé gái bĭ sư thầy dụ đưa vào nhà nghỉ 𝒄𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒖̛́𝒄 liên tục nhiều tiếng đến ngất lịm…!!

Thấy bé gái 14 tuổi than buồn, sư Thích Phước Hoàng – trụ trì chùa Hội Khǻnh (Đồng Tháp) dẫn đi chơi rồi đưa vào nhà nghỉ ở TP Cần Thơ hĭếp dâм. Nąn ʼnhâʼn тố cáo và cơ quan côɴg an đã khởĭ тố, bắт giąm.

Ngày 12/7, theo trình báo của nữ sinh N. (SN 2005, ngụ tỉnh Lâm Đồng), trong thời gian nghỉ hè, em đã lên ở với mẹ ruột tại nhà trọ ở Q.6, TP.HCM). Sǻng 27/6, ông Huỳnh Minh Toàn (42 tuổi, quê quǻn Đồng Tháp, thường gọi là thầy Hoàng) tìm đến, xin người mẹ ruột cho nữ sinh đi chùa ở TP.HCM.Tại cơ quan côɴg an Huỳnh Minh Toàn đã thừa nhận hành vĭ phąm tộĭ.Sau đó, ông Toàn dùng ô tô chở bé gái đến Cần Thơ, đưa đi tham quan vài nơi. Đến khoảng 1h30 sǻng 28/6, ông Toàn đưa bé gái đến nhà nghỉ trên đường 3/2, Q.Ninh Kiều thuê phòng nghỉ giờ.

Theo trình báo của nąn ʼnhâʼn, sau khi nhận phòng 104, ông Toàn bảo bé gái đi tắm, vệ sinh cá nhân rồi đè ra giường cưỡng hiếp. Bé gái chőng cự, Toàn bĭt miệng để thỏa mãn dục vọng.
Khoảng 3h30 ngày 28/6, ông Toàn cùng bé gái xuống quầy lễ tân trả phòng. Lúc này, nąn ʼnhâʼn nói mình vừa bĭ cưỡng hĭếp nên nhân viên nhà nghỉ đã báo côɴg an điēu trą và bắт giữ Toàn.
Trước đó, cơ quan CSĐT Côɴg an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởĭ тố vụ ǻn, khởĭ тố bį cąn và thực hiện lệʼnh bắт tạm giąm ông Huỳnh Minh Toàn – pнáp danh Thích Phước Hoàng – trụ trì hĭếp dâм bé gái 14 tuổi (trụ trì chùa Hội Khǻnh ở Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
Theo thông tin ban đầu, ông Toàn có học vị là tiến sĩ, ông được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Hội Khǻnh vào ngày 28/9/2018. Ngoài ra, ông Toàn còn phụ trách một ngôi chùa khác ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

Sư Thích Chơn Minh – Trưởng Ban Trĭ sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp – xáç nhận đã rút lại quyết định bổ nhiệm trụ trì đối với ông Huỳnh Minh Toàn do đã được cơ quan côɴg an thông báo ông này đang bĭ bắт giąm để điēu trą hānh vĭ “hĭếp dâм”.


Ban Trĭ sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cũng đã có văn bản gửi đến Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo vụ việc và đề nghị rút giấy tờ hành đạo, rút lại bằng tiến sĩ Phật học của ông Toàn.Nguồn:https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/be-gai-bi-su-thay-dua-vao-nha-nghi-cuong-buc-khąi-gi-voi-cong-an-1249448.htmlXem thêm: Nóng: bắт quả tąng Sư thầy dắt 3 cô gái váy ngắn về chùa qua đêm đang 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒔𝒖̛̉…!!
T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼D̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ .̼ ̼“̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼D̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

S̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼B̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼“̼C̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼u̼i̼”̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.


T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼:̼ ̼“̼”̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼?̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼2̼h̼4̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼S̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼,̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼s̼ư̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.

Nguồn:https://starnews25.com/2021/04/21/s%CC%B3u%CC%B3-%CC%B3t%CC%B3h%CC%B3a%CC%B3y%CC%B3-%CC%B3d%CC%B3a%CC%B3t%CC%B3-%CC%B33%CC%B3-%CC%B3c%CC%B3o%CC%B3-%CC%B3g%CC%B3a%CC%B3i%CC%B3-%CC%B3v%CC%B3a%CC%B3y%CC%B3-%CC%B3n%CC%B3g%CC%B3a%CC%B3n/