Chịu sức ép lớn trong cuộc đua showbiz, bà Phương Hằng tuyên bố dừng tất cả hoạt động t.ừ th.i.ện

Vào hôm qua, bà Nguyễn Phương Hằng đ.ă.ng đ.àn cho biết nhận được “tin vui t.ới t.ấp”, khi c.ô.n.g an TPHCM đang th.ụ lý đ.i.ề.u t.r.a đ-ơ-n của bà về việc b.ị nhiều trang m.ạ.n.g xã hội F.a.c.e.book, tài khoản Y.o.uT.ube đ.ặt đ.iều.

Tuy nhiên đến hôm nay (22/06), nữ đại gia b.ấ.t n.g.ờ t.i.ết l.ộ, sẽ ch.ấ.m d.ứ.t mọi hoạt động th.i.ện ng.u.yện của Q.uỹ T.ừ T.h.iện “Tr.ái T.im Hằng Hữu” – chuyên PT t.i.m và ú-n-g t-h-u-ỷ n-ã-o cho trẻ em vào đầu tháng 10/2021 tới đây. Ngoài ra, bà Hằng cũng sẽ có c.ô.n.g v.ăn ch.í.n.h thức gửi đến 3 b.ệ.nh v.i.ệ.n là b.ệ.nh v.i.ệ.n Nhi Thành Phố, b.ệ.nh v.i.ệ.n Đà Nẵng và b.ệ.nh v.i.ệ.n Chợ Rẫy.

Đây được xem là một tin rất buồn đối với những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Gần 7 năm từ khi được thành lập, đã có hơn 2.000 em bé đã được c.ứ.u s.ống nhờ sự h.ỗ tr.ợ của q.u.ỹ “Tr.á.i t.i.m Hằng Hữu” do vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng lập ra.

Bắt đầu từ việc 7 năm trước, bà Nguyễn Phương Hằng nhận được lời c.ầu c.ứ.u h.ỗ tr.ợ k.i.nh ph.í thực hiện PT ú-n-g t-h-ủ-y n-ã-o cho một e.m b.é Việt tại Singapore. Gia đình e.m b.é không đủ ch.i p.h.í PTt cho con (xấp xỉ 40.000 đô) nên đã kêu gọi khắp nơi.

Biết tin, bà Phương Hằng đã sang tận nơi gặp gỡ và h.ỗ t.r.ợ ch.i p.h.í ca PT. E.m b.é sau đó đ.ã được c-ứ-u s.ố.ng. Từ đó, bà chủ Đại Nam mới nảy ra ý tưởng l.ập q.u.ỹ từ thiện m.ang tên con trai mình.

Trước đó, bà tr.ìn.h b.áo về việc nhiều tài khoản Fa.c.eb.ook (Đàm Ngọc Tuyên, Huỳnh Ngọc Thiên Hương, Xóm nhiều chuyện, Giác Tịnh Nhân, Maria Trần, Đinh Thu Hiền) và các tài khoản YouTube (Kim Mao TV Hoàng Ngọc, Hot News, Happy Media, Biên Niên tiểu sử) đ.ă.ng t.ải các clip, bài viết có nội dung không đúng sự th.ật nhằm vào gia đình bà và ông Dũng “lò vôi”, gia đình và c.ô.n.g ty Cổ phần Đại Nam.

Sự việc này đ.ã g.ây ả.nh h.ư.ởng n-g-h-i-ê-m t-r-ọ-n-g đến c.ô.n.g việc, đời sống gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng. Chính vì thế, bà đã có đ.ơ.n đ.ề ng.h.ị c.ơ qu.a.n ch.ứ.c n.ă.ng có b.iện p.h.áp ng.ă.n ch.ặ.n, x.ử l.ý. Đồng thời, bà cũng g.ửi đ-ơ-n tới B.ộ c.ô.n.g an, c.ô.n.g an TPHCM.

Đến nay, các đ-ơ-n và t.ài l.iệu của bà Nguyễn Phương Hằng đã được chuyển cho Phòng P.C.0.2, c.ô.n.g an TPHCM để g.i.ải qu.y.ết theo th.ẩ.m qu.y.ền.